Algemene Voorwaarden


Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst zijn alle handelingen, diensten en overeenkomsten van of met Kaat Bonte onderworpen aan de voorwaarden vermeld op de keerzijde van de factuur. De klant erkent deze
voorwaarden te kennen en zonder voorbehoud te aanvaarden. Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn slechts van toepassing als de klant een natuurlijke of rechtspersoon is die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden
de producten of diensten verwerft of gebruikt.

 1. De goederen worden geleverd zoals omschreven op de factuur of in de bestelbon.
 2. De goederen of diensten worden geleverd binnen de termijn zoals op de bestelbon vermeld, rekening houdend met de gebruikelijke tolerantie eigen aan de aard van de industrie of handel.
 3. De levering gebeurt bij de verkoper, behoudens andersluidende schriftelijke afspraak.
 4. De goederen of diensten worden vervoerd op kosten en op risico van de koper.
 5. Voor wat betreft eventuele gebreken aan de geleverde goederen wordt toepassing gemaakt van de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consument bij verkoop van consumptiegoederen.
 6. Onze leveringen zijn contant betaalbaar (of: Onze leveringen zijn ten laatste betaalbaar de 14de dag na factuurdatum).
 7. De geleverde koopwaar blijft onze eigendom zolang de volledige prijs (hoofdsom, kosten en interesten) niet betaald is. De verkrijger draagt de risico’s vanaf de levering. Deze moet de goederen in hun staat bewaren. Bij gebrek aan betaling van de factuur op de …. dag na de aangetekende verzending van een aanmaning, kan de overeenkomst door ons van rechtswege en op eenvoudige aangetekend verzonden verklaring worden ontbonden. Dit alles onverminderd het betalen van schadevergoeding door de in gebreke gebleven koper.
 8. Elke niet betaalde factuur brengt vanaf de vervaldag, na ingebrekestelling, een intrest op van 12% per jaar.
 9. Wanneer de factuur onbetaald blijft gedurende 14 dagen na de aangetekende verzending van een aanmaning, zal de schuld bovendien worden verhoogd met 10% van het factuurbedrag. Dit geldt als forfaitaire schadevergoeding voor de andere onkosten dan het renteverlies en de eigenlijke gerechtskosten. Wanneer de verkoper zijn verplichtingen niet nakomt, is de consument, d.i. elke natuurlijke of rechtspersoon, die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, de producten of diensten verwerft of gebruikt, gerechtigd een vergoeding te eisen voor de rechtbank overeenkomstig het gemeen recht.
 10. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. Alle betwistingen voortvloeiend uit onderhavige overeenkomst worden beslecht voor de rechtbank van de woonplaats van de consument.

Aangepaste voorwaarden met betrekking tot grotere opdrachten, waaronder trouwreportages e.a.

 1. Een voorschot wordt gevraagd om de gevraagde dag te reserveren. Dit bedrag, in 2018-2019 bedraagt dit 250€, mag gestort worden op het rekeningnummer BE67.7360.3834.6487 met de vermelding van de ‘Naam + opdracht’. Enkel wanneer het voorschot werd betaald, is de datum gereserveerd voor jullie opdracht.
 2. Een tussentijdse factuur wordt betaald ten laatste de week voor de gereserveerde dag. Dit bedrag is in 2018-2019 bepaald op 500€. Het resterende bedrag van de opdracht wordt vereffend bij levering van de producten (waaronder digitale bestanden en/of een album).
 3. Het zoeken van een fotolocatie gebeurt in samenspraak en in goed overleg. De eindbeslissing en de reservering ligt bij de opdrachtgever. Toegangsgelden en huurgeld voor de locatie zitten niet in het geboekte pakket, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 4. Indien de opdracht een trouwreportage is met album, mag u het voorstel voor album binnen de 5 maanden ontvangen. Bij goedkeuring van het album door de opdrachtgevers, is de levering voorzien binnen de maand na goedkeuring.
 5. De foto’s blijven bewaard bij de fotograaf en dit voor minimum een jaar na datum van de reportage.
 6. Vervoerskosten worden op voorhand besproken en vastgelegd.
 7. Bij annulering door de klant wordt het volledige voorschot aangerekend, ongeacht de reden of tijdstip van annulering. Bij annulatie tot 72u voordien, wordt 25% van de dagprijs van de gereserveerde dagen aangerekend, vermeerderd met de aangegane kosten. Bij annulatie tot 48u voordien komt dit op 50% en bij annulatie tot 24u voordien, komt dit op 75% van de dagprijs voor de gereserveerde dagen, vermeerderd met de aangegane kosten.
 8. Ingeval de overeenkomst door de fotograaf niet kan worden uitgevoerd wegens ziekte of ongeval, zullen de fotograaf en de klant in onderling overleg zoeken naar een gepaste oplossing. De fotograaf zal in de mate van het mogelijke vervanging voorzien. De fotograaf brengt de klant in contact met de back-upfotograaf. De verdere afhandeling wordt geregeld tussen de klant en de back-upfotograaf. De eigenlijke fotograaf kan niet meer aansprakelijk gesteld worden voor enige contractuele tekortkomingen van zijn vervanger. Ingeval geen vervanging kan gevonden worden, verbindt de fotograaf zich er toe het reeds ontvangen voorschot terug te betalen, doch zal geen enkele schadevergoeding verschuldigd zijn aan de opdrachtgever.
 9. Wanneer de fotograaf langer blijft dan 7u tijdens de opdracht, wordt gevraagd om een maaktijd te voorzien.
 10. Beide partijen verklaren uitdrukkelijk hun intentie om samen te werken met wederzijds vertrouwen, de fotograaf handelt in goede eer.